Att vara redo inför Jesu återkomst

”Vaka därför, ty ni vet inte vilken stund er Herre kommer. Men det skall ni veta att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, ty i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen. Matteusevangeliet 24:42-44

Det här inlägget ska handla om den oerhört viktiga frågan vad det innebär att vara redo inför Jesu återkomst. Av Bibeln förstår vi att Jesu återkomst och ‘den yttersta tiden’ är väldigt allvarliga ämnen, samtidigt som de är glädjeämnen. Det allvarliga med dem är alla de prövningar och förförelser som vi i Bibeln kan läsa kommer att komma före Jesu återkomst. Glädjen är att vi som håller fast vid Jesus en dag ska få möta Honom och ta plats i Hans eviga rike.

En av de sakerna som Jesus var väldigt tydlig med är att Han själv ska komma tillbaka en dag, och då gäller det att vara redo. Därför är en mycket relevant fråga att ställa sig vad det innebär att vara redo inför Jesu återkomst, och: Är jag redo för Jesu återkomst?

För att få svaret på den den andra frågan behöver du först veta svaret på den första frågan. Vad innebär det att vara redo? Givetvis måste vi gå till Bibeln för att få reda på detta. Dessa punkter ger nog ingen heltäckande bild av vad Bibeln lär ut om att vara redo inför Jesu återkomst, men de är fem väldigt viktiga punkter.

Att vara redo 1: Var Guds trogna tjänare
Jesus sa såhär:

”Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer. Sannerligen säger jag er: Han skall sätta honom över alla sina ägodelar.” Matteusevangeliet 24:45-47

Ja, för det första verkar det handla om att vara en trogen tjänare till Gud. Vi behöver sätta Gud över allt vi äger och har, och låta Honom vara vår Herre i allt. Om du inte har låtit Jesus bli din Herre och frälsare, måste jag tyvärr meddela dig att du inte är redo för Jesu återkomst. Kanske är du i så fall en av de oförberedda jungfrurna som Jesus talade om i en liknelse:

”Men efteråt kom även de andra jungfrurna och sade: Herre, Herre, öppna för oss. Då svarade han och sade: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte.

Det här betyder inte att vi måste leva felfria liv för att vara redo. Nej, men det betyder att vi måste överlåta chefspositionen i våra liv till Gud. Vem är chef i ditt liv; du själv eller Gud?

Att vara redo 2: Låt dig inte föras vilse
Att vara redo innebär också att inte låta sig föras vilse av falska profeter och falska messiasgestalter.

”Ty sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under, för att om möjligt föra även de utvalda vilse. Se, jag har sagt er det i förväg. Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit ut, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så skall också Människosonens återkomst vara.” Mattuesevangeliet 24:24-27

”Och många falska profeter skall träda fram och föra många vilse.” Matteusevangeliet 24:11

Det ska alltså innan Jesu återkomst framträda många falska profeter som gör stora tecken och under, och de ska föra många vilse. Detta är allvarligt. Det går inte att lita på att en människa som kan visa stora tecken och under, kommer från Gud. Istället säger Jesus att vi ska kolla på profeternas frukt; bär de god frukt eller dålig frukt? Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan inte bära god frukt, sa Jesus. Om vi tänker logiskt så borde i så fall ”att bära god frukt” inte innebära att kunna göra underverk. Snarare tror jag att det handlar om att ha en ren lära som är bibliskt förankrad, att vara ett sant Guds barn, och att vara ledd av Guds Helige Ande. Om någon som kallar sig för profet inte håller sig till Guds ord, borde genast en varningslampa börja blinka i våra sinnen.

När vi talar om att inte låta sig föras vilse är det även viktigt att ta upp Antikrist. Bibeln talar nämligen om någon som kallas Antikrist. Antikrist kallas även bl. a. för ‘Laglöshetens människa’, ‘Vilddjuret’ (från havet) och ‘Den laglöse’.  Denne Antikrist ska träda fram innan Jesus kommer tillbaka och bedra många människor. Antikrist är ett verk av satan som sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under, säger Bibeln. Vi kan läsa om detta i Andra Thessalonikerbrevet:

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen, för att de skall bli dömda, alla de som inte trodde sanningen utan fann behag i orättfärdigheten.Andra Thessalonikerbrevet 9-10

Detta är inga sådana där kylskåpsverser, som man gärna sätter upp på kylskåpet för trivselns skull. Men de är viktiga! De talar om de som inte tog emot kärleken till sanningen, vilket gjorde att Gud sände en villfarelse över dem, så att de trodde på ‘Den laglöses’ lögn. Vi behöver ta emot kärleken till sanningen! Jesus sa att sanningen ska göra oss fria, så sanningen är sannerligen viktig! Låt oss inte finna behag i orättfärdigheten, utan istället älska det som kommer från Gud.

Att vara redo 3: Var trofast intill döden
Om du läser Uppenbarelseboken förstår du ganska snart att tiden innan Jesu återkomst inte kommer att vara någon direkt trevlig tid. Bibeln talar om ett stort avfall i den sista tiden, och i versen nedanför säger Jesus till Johannes att han ska skriva följande till församlingens ängel i Smyrna:

”Frukta inte för något av det som du skall få utstå. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse, för att ni skall sättas på prov och under tio dagar kommer ni att få utstå lidande. Var trofast intill döden, så skall jag ge dig livets krona.Uppenbarelseboken 2:10

Var detta något som var riktat till en specifik församling för länge sedan? Jag vet ärligt talat inte, men hur som helst kan vi lära oss något av versen: att som kristna behöver vi vara beredda på att till och med ge våra liv för Guds skull. Tycker du det låter läskigt? I så fall vill jag säga såhär till dig: Detta är inte något som vi kristna ska vara rädda för. För hur mycket vi än får lida för Jesu skull, om vi så måste dö, så kommer Gud inte att lämna oss. Istället kan vi räkna med att få komma till ett ställe som är bra mycket bättre än jorden om vi håller ut! Bra va? Jag tror att vi behöver fråga oss själva ifall vi är beredda att offra våra liv för Gud, ifall det skulle behövas. Om vi inte är det finns ju risken att vi kommer på fall i prövningens stund.

Att vara redo 4: Håll fast vid det profetiska ordet i Bibeln
I Bibeln finner vi många profetior om vad som kommer att ske i ändens tid. Exempel på ställen där det går att läsa om ändens tid är: Daniels bok, Matteusevangeliet 24-25, Andra Thessalonikerbrevet, och Uppenbarelseboken. Att det finns så mycket information för oss, om vad som kommer att ske innan Jesu återkomst, beror rimligtvis på att Gud vill att vi ska vara beredda på vad som kommer ske och vara redo när Jesus kommer tillbaka.

Läs dessa profetior är min solklara rekommendation! Att strunta i det profetiska ordet, när du har det tillgängligt, är ett tecken på högmod, eftersom du då med stor sannolikhet sätter din tillit till att du klarar dig själv och alltså inte behöver Guds ord. Läs vad som står i Uppenbarelseboken:

”Salig är den som läser och de som hör profetians ord och som håller fast vid det som är skrivet där. Ty tiden är nära.” Uppenbarelseboken 1:3

Att vara redo 5: Håll fast vid en helig tro
Vi behöver även fast vid vår tro på Jesus Kristus; att Han har givit oss evigt liv av nåd, och att vi blir frälsta när vi ikläder oss Honom, tror på Honom och låter oss bli Hans barn. Vi kan aldrig förtjäna Guds nåd, utan det är en fri gåva som vi måste ta emot i tro och överlåtelse. Och det är något vi behöver förstå! I Judas brev, vers 17-25, står det såhär bra:

”Men ni, älskade, kom ihåg de ord som har blivit förutsagda av vår Herre Jesu Kristi apostlar, hur de sade till er: I den sista tiden skall det komma bespottare, som följer sina egna ogudaktiga begär. Dessa är de som själva skapar splittring, köttsligt sinnade, som inte har Anden.

Men ni, älskade, uppbygg er själva genom er allra heligaste tro och be i den Helige Ande, se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv. Och gör denna åtskillnad, att ni förbarmar er över somliga, och andra skall ni med fruktan rädda och rycka dem ur elden, och till och med hata denna livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Men honom, som förmår bevara er från fall och ställa er fläckfria inför sin härlighet i stor glädje, den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, välde och makt både nu och i all evighet.

Amen.”

Orden ”Men honom, som förmår bevara er från fall och ställa er fläckfria inför sin härlighet i stor glädje” är helt fantastiska! Gud förmår att bevara oss från fall. Tänk vilken underbar trygghet att få vila i! I Gud har vi allt vi behöver för att bevaras från fall, samt bli fläckfria och frälsta. Håll tålmodigt ut i denna glädje, att vi som är kristna en dag ska få möta Jesus och vara hos Honom i all evighet.

Två diken
Med den lilla insyn i svensk kristenhet jag har, tycker jag mig kunna se två felaktiga diken som folk lätt hamnar i vad det gäller läran om Jesu återkomst.

Det första diket är att man vill undvika att prata så mycket om det här med Jesu återkomst. Det är lite läskigt och väldigt allvarligt, så det är helt enkelt enklast att hålla det på en lagom nivå, så att folk inte tar illa vid sig eller blir rädda. Dessutom är ju ämnet ganska komplicerat, så vilka är vi människor att tolka det profetiska ordet i Bibeln? Det är nog säkrast att inte syssla med det allt för mycket.

Att tänka på det här viset är inte bra. Även om ‘Jesu återkomst och den yttersta tiden’ är ett svårt och allvarligt ämne, ska vi naturligtvis inte undvika det. Snarare är allvarligheten en anledning att prata om det. Att det är allvarligt är för att det handlar om liv och död: himmel eller helvete, och även att det står skrivet om många minst sagt jobbiga händelser, som ska ske innan Jesus kommer tillbaka. Men när vi i Bibeln läser att många människor kommer att bli bedragna i den sista tiden, ska vi inte bli skraja, utan istället ska vi låta det profetiska ordet bli till en uppmaning att vara redo inför Jesu återkomst. Om ämnet är läskigt för många människor är det en stor anledning att prata om det!

Det andra diket man kan hamna i är att man börjar spekulera alldeles för mycket i framtida händelser. Kanske försöker man klura ut vem den framtida Antikrist kommer att bli, eller så försöker man rent av knäcka nöten hur lång tid det kommer ta innan Jesus kommer tillbaka.

Problemet med detta är att vi inte har lov till att spekulera i sådana händelser. Bibeln har ju inte givit oss något datum för Jesu återkomst, och inte heller något namn på Antikrist. Istället tror jag att vi ska läsa det profetiska ordet och jämföra det med verkligheten, med stor ödmjukhet. Vi ska akta oss för att säga: ”Så här kommer framtiden garanterat att bli!”, och istället säga: ”Låt oss ta vara på bibelns profetior och med ödmjukhet hålla ögonen öppna”. Om du tror dig listat ut att det minsann är Påven som kommer att bli Antikrist, är risken stor att du snarare har stängt dina ögon istället för att hålla dem öppna, för tänk om du har odlat en övertygelse som är fel.

”Då de nu var samlade frågade de honom och sade: Herre, skall du i denna tid återupprätta riket åt Israel? Då sade han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apostlagärningarna 1:6-8

Frid
Kanske tycker du att det här med Jesu återkomst och ‘den yttersta tiden’ är svårt att förstå sig på och att det är mycket att hålla reda på. Till dig vill jag säga: Var inte rädd för ämnet, utan läs Bibeln och se vad det står där om Jesu återkomst. Att vara redo inför Jesu återkomst handlar inte i första hand om att ha stenkoll på precis allt som kommer att ske innan Jesus kommer tillbaka, utan i första hand handlar det om att låta Jesus vara din Herre och frälsare, att ha en tro på Honom som är levande och verksam, samt att vara vaksam och redo att möta Honom. Ingen vet ju när Han kommer. Läs din Bibel varje dag och undvik inte de profetiska passagen, utan ta dem på stort allvar! Gud har rimligtvis givit oss dem för vår beredskaps skull. Utan Guds ord blir det till exempel väldigt svårt att avgöra vilka falska eller inte falska profeter det går att lita på.

Om det är ett svårt och jobbigt ämne för dig, så vet om att Gud har givit oss profetiorna av kärlek – inte för att vi ska gå runt och vara rädda, utan för att vi ska gå runt och vara be-redda. Säg till Gud precis som du känner och be Honom om frid över ämnet. Det är väldigt viktigt att det inte känns jobbigt för dig att höra vad det står i Bibeln om Jesu återkomst och det som kommer dessförinnan.

Jag tror att det här är ett ämne som Gud vill ge oss frid i, och att det är ett ämne där vi också får vila i vårt barnaskap hos Gud!