Kapitulera inför Gud

”Sannerligen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike såsom ett barn kommer aldrig dit in.” Markusevangeliet 10:15

Ett budskap som ligger på mitt hjärta, som jag önskar att fler kristna ska ta till sig, är att vi behöver kapitulera inför Gud.

Jesus säger att vi måste omvända oss och bli som barn för att komma in i Guds rike. Någon annan väg till Gud verkar det alltså inte finnas!

Att vara barn hos Gud?
Vi behöver inse att vi inte är någonting i oss själva, utan att vi helt enkelt är beroende av Gud. Vi är beroende av Hans förlåtelse, av Hans nåd, av Hans ledning och vi är beroende av Hans kraft. Det är så viktigt att vi förstår detta: att vi är svaga i oss själva.

Det kanske inte låter så peppande att säga så, men det är faktiskt väldigt befriande eftersom vi istället för att arbeta i vår egen kraft får luta oss mot att Gud som är stark åt oss. Vi kan inte göra någonting i egen kraft som leder oss till Gud. Vi kan aldrig prestera oss till vår frälsning, utan vi måste vända oss till Gud och ta emot.

Låt Gud vara din Herre
Om vi är barn hos Gud behöver vi också låta Honom vara vår Herre. Alltså, vi ska underkasta oss Gud, precis som ett barn underkastar sig sina föräldrar. Jesus säger i Markus 8:34:

”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig”.

Det kanske låter hårt och trist, ungefär som när dina föräldrar säger till dig att ”Du måste göra som jag säger!”. Men då ska vi veta att: till skillnad från våra föräldrars vilja så är alltid Guds vilja den rätta vägen. ”Jag är vägen, sanningen och livet”, säger Jesus. Dessutom har inte Gud lämnat oss ensamma till att försöka helga oss själva, utan han har givit oss sin Helige Ande som förändrar våra hjärtan när vi låter Honom råda i oss. 

”Därför, mina älskade, såsom ni alltid har varit lydiga så skall ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara i min närvaro utan ännu mycket mer nu i min frånvaro. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja. Filipperbrevet 2:12-13

Kapitulera inför Gud och var Hans barn
Det här är något jag önskar att vi alla ska göra: att helt enkelt kapitulera inför Gud, och vara Hans älskade barn. Det finns en fantastisk vila i att vara barn hos Gud. Det är alltså inte så konstigt att Jesus säger till oss att vi inte ska oroa oss för morgondagen, vad vi ska äta och dricka, eller vad vi ska klä oss med.

”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, och inte för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar: De sår inte, de skördar inte och samlar inte heller in i ladorna, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem är den bland er, som med sin omsorg förmår lägga en aln till sin livslängd?

Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på marken, hur de växer: De arbetar inte, inte heller spinner de. Men jag säger er, att inte ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Om nu Gud klär gräset på marken, vilket i dag finns till och i morgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer göra det med er, ni klentrogna?

Därför skall ni inte vara bekymrade och säga: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt detta också. Bekymra er därför inte för morgondagen, ty morgondagen skall ha sina egna bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” Matteusevangeliet 6:25-34 

”Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär mycket frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas.” Johannesevangeliet 15:4-6


Synonymer till ”kapitulera”: ge upp, ge sig, lägga ned vapen, ge efter