En hemlighet i Romarbrevet

”För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren komma och han ska ta bort ogudaktigheten från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Så när det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull. För sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. För liksom ni tidigare inte trodde på Gud, så har ni nu genom deras otro fått barmhärtighet. Så har också de nu inte trott, för att genom den barmhärtighet som ni har fått, också de ska få barmhärtighet. För Gud har inneslutit alla under otro, för att han ska förbarma sig över alla. Romarbrevet 11:25-32

Ja, här har vi ett långt stycke ur Bibeln som kan komma att orsaka dig en teologisk hjärnskakning.

Israel ska bli frälst
Stycket talar om flera saker. För det första får vi veta att Gud ska frälsa hela Israel. Gud ska ta bort all ogudaktighet från Israel. Hur detta ord kommer att gå i uppfyllelse återstår att se. 

Älska judarna
För det andra förklarar Paulus att vi ska älska judarna, eftersom vi har fått barmhärtighet genom deras otro. Vi ska välsigna det judiska folket; Gud har inte tagit tillbaka sin kallelse och sina gåvor som han givit judarna! Men deras otro ledde till att Gud förbarmade sig över oss hedningar, så att vi också får kallas Guds folk. Redan här kan vi ana att vi aldrig kommer att förstå oss på Guds outgrundliga visdom. 

”Jag frågar då: De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Nej, inte alls! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulla antal bli?” Romarbrevet 11:11-12

Guds sätt att ödmjuka oss
Och till sist får vi veta något ännu mer intressant och oförståbart: ”För Gud har inneslutit alla under otro, för att han ska förbarma sig över alla.” 

Vad menas egentligen med detta? Ja, här vill jag vara försiktig och tala ödmjukt, för vår mänskliga kunskap är mycket begränsad. Men jag tror att det handlar om Guds sätt att ödmjuka oss: För att Gud ska göra sin stora nåd känd för oss, och för att vi ska förstå att vi är fullkomligt odugliga till att förtjäna evigt liv, så har Gud valt att innesluta alla under otro, för att han sedan ska förbarma sig över alla.

Låt oss ta en titt på ett annat bibelord:

”Men det som var dåraktigt för världen har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som var svagt i världen har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som var ringa och föraktat i världen och det som ingenting var, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var någonting, för att inget kött ska kunna berömma sig inför honom.” Första Korintierbrevet 1:27-29

Ni förstår, evangeliet är inte till för de som tror sig vara tillräckligt duktiga för att få komma in i himmelriket. Evangeliet är till för de ödmjuka, som förstår att det endast är Guds nåd som kan rädda dem. Så för att vi ska förstå det, och för att vi inte ska ha något att berömma oss av, har Gud valt att innesluta alla under otro, för att sedan förbarma sig över alla.

Betyder detta att alla kommer att bli frälsta? Nej, om vi läser resten av Bibeln förstår vi att långt ifrån alla kommer vilja ta emot Guds nåd. Tyvärr! Men Gud förbarmar sig över alla som vill tro på Honom. Jesus har förbarmat sig över alla när Han dog för oss på korset.

”O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar. För vem har känt Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? För av honom och genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen.” Romarbrevet 11:33-36